ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูทุกคน
02 เม.ย. 61 กิจกรรมกีฬาไทย
ครูทุกคน
18 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ
ครูทุกคน
03 เม.ย. 56 ปิดภาคเรียนที่ 2/2555
11 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
13 ก.พ. 56 ถึง 15 ก.พ. 56 เข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด
ลูกเสือ – ยุวกาชาด ครูวีระพงษ์
16 ม.ค. 56 วันครู
ครูทุกคน
12 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็ก
ครูสุทธิศักดิ์
07 ม.ค. 56 ถึง 11 ม.ค. 56 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
29 ธ.ค. 55 ถึง 01 ม.ค. 56 วันหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
10 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
ครูทุกคน
05 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ครูทุกคน
28 พ.ย. 55 กิจกรรมวันลอยกระทง
ครูสมพร
14 พ.ย. 55 ถึง 16 พ.ย. 55 กิจกรรมกีฬาภายใน
แต่งกายชุดประจำสี ครูวรวิทย์
25 ต.ค. 55 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ชุดนักเรียน ครูทุกคน
08 ต.ค. 55 ถึง 25 ต.ค. 55 ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1
01 ต.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 ประกาศผลสอบ
ชุดนักเรียน ครูทุกคน
24 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
15 ส.ค. 55 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
01 ส.ค. 55 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ชุดประจำสี งานบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 สอบวัดผลกลางภาค
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
01 ก.ค. 55 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
ครู,นักเรียนแต่งกายชุดลูกเสือ - เนตรนารี ครูวีระพงษ์ สุเสนา
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสุนทรภู่
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย
07 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
22 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครอง
แต่งกายชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป,ครูทุกคน
14 พ.ค. 55 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4
ชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
09 พ.ค. 55 ถึง 11 พ.ค. 55 นักเรียนชั้นม.1 เข้าเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
04 พ.ค. 55 นักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
30 เม.ย. 55 ถึง 03 พ.ค. 55 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว โดยนักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายทะเบียน