ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชมรมเปตอง
ชมรมกีฬาเปตอง

ผลงานนักเรียน (กีฬาเปตอง)


๑. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ๓ คน การแข่งขันกีฬา เขตคุณภาพที่ ๑๒ สนามชัยเขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑. เด็กชายบุญนำ แซงผุย

๒. เด็กชายวิทยา ต่อติด

๓. เด็กชายธนวัฒน์ ทวีรัมย์


๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน การแข่งขันกีฬา เขตคุณภาพที่ ๑๒ สนามชัยเขต ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑. เด็กหญิงอรปรียา คมกล้า

๒. เด็กหญิงปทุมรัตน์ พนมเขตร

๓. เด็กหญิงมัทนา ศรภักดี


๓. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑. เด็กหญิงภัทรวดี สมน้อย

๒. เด็กหญิงอรปรียา คมกล้า

๓. เด็กหญิงปทุมรัตน์ พนมเขตร

๔. เด็กหญิงระพีพรรณ ทาปุย


๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ๓ คน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑. เด็กชายบุญนำ แซงผุย

๒. เด็กชายวิทยา ต่อติด

๓. เด็กชายศิริพงษ์ ศิริเวช

๔. เด็กชายทินกร สาหนองหม้อ


๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. เด็กหญิงภัทรวดี สมน้อย

๒. เด็กหญิงอรปรียา คมกล้า

๓. เด็กหญิงปทุมรัตน์ พนมเขตร


๖. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑. เด็กหญิงอรปรียา คมกล้า

๒. เด็กหญิงปทุมรัตน์ พนมเขตร

๓. เด็กหญิงระพีพรรณ ทาปุย


๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ๓ คน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑. เด็กชายบุญนำ แซงผุย

๒. เด็กชายวิทยา ต่อติด

๓. เด็กชายมงคล คมกล้า

๔. นายวัชรปัญญา แสนตุ้ย


๘. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ กีฬาเปตอง ประเภท คู่ผสม

๑. นางสาวภัทรวดี สมน้อย

๒. นายวิทยา ต่อติด


๙. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ กีฬาเปตอง ประเภท ทีมคู่ชาย

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายศิริพงษ์ ศิริเวช

๓. นายทินกร สาหนองหม้อ


๑๐. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมผสม ๓ คน การแข่งขันกีฬาโครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน(เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า) ประจำปี ๒๕๕๔ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายวิทยา ต่อติด

๓. นางสาวระพีพรรณ ทาปุย

๔. นางสาวอรปียา คมกล้า


๑๑. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน การแข่งขันกีฬาโครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน(เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า) ประจำปี ๒๕๕๔ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. นางสาวปทุมรัตน์ พนมเขตร

หมายเหตุ รวมทีมกับนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ


๑๒. รางวัลรอบก่อนรองชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมผสม ๓ คน การแข่งขันกีฬาโครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน(เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า) ประจำปี ๒๕๕๔ รอบชิงชนะเลิศระดับภาค

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายวิทยา ต่อติด

๓. นางสาวระพีพรรณ ทาปุย

๔. นางสาวอรปียา คมกล้า


๑๓. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน การแข่งขันกีฬาโครงการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน(เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า) ประจำปี ๒๕๕๔ รอบชิงชนะเลิศระดับภาค

๑. นางสาวปทุมรัตน์ พนมเขตร

หมายเหตุ รวมทีมกับนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ


๑๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

๑. นางสาวภัทรวดี สมน้อย

๒. นางสาวอรปรียา คมกล้า

๓. นางสาวปทุมรัตน์ พนมเขตร

๔. นางสาวระพีพรรณ ทาปุย


๑๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๕๔

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายศิริพงษ์ ศิริเวช

๓. นายทินกร สาหนองหม้อ

๔. นายวิทยา ต่อติด


๑๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน การแข่งขันกีฬาสพฐ. คัพ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. นางสาวภัทรวดี สมน้อย

๒. นางสาวอรปรียา คมกล้า

๓. นางสาวปทุมรัตน์ พนมเขตร

๔. นางสาวระพีพรรณ ทาปุย


๑๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ๓ คน การแข่งขันกีฬาสพฐ. คัพ ประจำปี ๒๕๕๔ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายศิริพงษ์ ศิริเวช

๓. นายทินกร สาหนองหม้อ

๔. นายวิทยา ต่อติด


๑๘. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. นางสาวภัทรวดี สมน้อย

๒. นางสาวอรปรียา คมกล้า

๓. นางสาวปทุมรัตน์ พนมเขตร


๑๙. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. นางสาวระพีพรรณ ทาปุย


๒๐. รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายศิริพงษ์ ศิริเวช

๓. นายทินกร สาหนองหม้อ


๒๑. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ กีฬาเปตอง ประเภท ทีมคู่ชาย

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายศิริพงษ์ ศิริเวช

๓. นายทินกร สาหนองหม้อ


๒๒. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ กีฬาเปตอง ประเภท ทีมคู่หญิง

๑. นางสาวอรปรียา คมกล้า

๒.นางสาวปทุมรัตน์ พนมเขตร


๒๓. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ กีฬาเปตอง ประเภท ทีมหญิง ๓ คน

๑.นางสาวภัทรวดี สมน้อย

หมายเหตุ รวมทีมกับนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ


๒๔. รางวัลรอบก่อนรองชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค


๑. นางสาวระพีพรรณ ทาปุย


๒๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค

๑. นางสาวภัทรวดี สมน้อย

๒. นางสาวอรปรียา คมกล้า

๓. นางสาวปทุมรัตน์ พนมเขตร


๒๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ๓ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค

๑. นายบุญนำ แซงผุย

๒. นายศิริพงษ์ ศิริเวช

๓. นายทินกร สาหนองหม้อ