ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

         จัดการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ