ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.      จัดการเรียนศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.      จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร

3.      จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

4.      จัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.      จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวัฒนธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

เป้าหมาย

1.      นักเรียนมีความรู้และทักษะตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

2.   นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร

3.      นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

4.      นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.      นักเรียนมีความรู้ด้านวัฒนธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ