ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร (ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน (ชั่วโมง)

ม.1

ม.2

ม.3

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

 

160
120
120
120
120
40
160
160

 

160
120
120
120
120
40
160
160

 

160
120
120
120
120
40
160
160

รวม 8 กลุ่มสาระ

1,000

960

960

กลุ่มสาระเพิ่มเติม

80

80

80

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

รวม

1,200

1,200

1,200

 

     โครงสร้างหลักสูตร (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั่วโมงพื้นฐาน

เพิ่มเติม
แผนการเรียน
ทั่วไป

เพิ่มเติม
แผนวิทย์-คณิต

หมายเหตุ

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

 

 

 

 

ภาษาไทย

60

-

-

 

คณิตศาสตร์

40

-

120

 

วิทยาศาสตร์

40

-

180

 

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

40

40

-

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

40

-

-

 

ศิลปะ

20

-

-

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

200

80

บัญชี, คอมพิวเตอร์, วิชาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

60

-

-

การเพาะเลี้ยงฯ ภาษาอังกฤษ, วิชาพานิชกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

80/40

-

 

 

รวม

460

240

-

 

รวมปี/ภาค

1,400/700

1,400/700