ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
นักเรียนมีความรู้ทักษะด้านอาชีพ
                                                                   

เอกลักษณ์
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง