ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารงานบุุคคล
งานบริหารบุคลากร

๑). หลักการและเหตุผล

          การบริหารงานด้านบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในการจัดตั้งองค์กร โรงเรียนนับว่าเป็นองค์กรที่สำคัญกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ของบุคลากร จัดกระบวนการติดตามประเมิน และพัฒนางานจัดกิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร  อันประกอบไปด้วย การจัดงานเลี้ยงประจำปีจัดค่าครองชีพให้ครูจัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานสนับสนุนค่าเดินทางไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปจัดบ้านพักสำหรับครูบ้านไกลจัดบริการอาหารกลางวันปรับเงินเดือนตามวาระนโยบายรัฐบาลรับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูอายุงานเกิน  ๕ ปีขึ้นไปให้เงินโบนัสประจำปีตาม อายุงาน  เป็นต้น

     ๒). วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อกำหนดโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรให้ชัดเจน

๒.๒ จัดกระบวนการนิเทศติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

๒.๓ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

๒.๔ เพื่อให้งานพัฒนาบุคลากรดำเนินงานไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

     ๓). เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

๓.๑ เป้าหมาย

๑. ร้อยละ ๑๐๐  บุคลากรเข้าใจโครงสร้างงานบุคลกร

๒. ร้อยละ ๑๐๐  เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองและดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

. ร้อยละ ๑๐๐  ของบุคลากรได้รับขวัญกำลังใจตามตำแหน่งหน้าที่

     ตัวบ่งชี้ความสำเร็จหรือผลลัพธ์

๑.   กำหนดโครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ของบุคลากร

๒.   จัดกระบวนการนิเทศติดตาม  ประเมิน และพัฒนางาน

๓.   จัดกิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรครบทุกกิจกรรม 

๔.   จัดงานเลี้ยงประจำปี  จัดค่าครองชีพให้ครู   จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน

๕.   สนับสนุนค่าเดินทางไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป

๖.   จัดบ้านพักสำหรับครูบ้านไกล

๗.   จัดบริการอาหารกลางวัน

๘.   ปรับเงินเดือนตามวาระนโยบายรัฐบาล

๙.   รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูอายุงานเกิน  ๕ ปีขึ้นไป

๑๐.  ให้เงินโบนัสประจำปีตามอายุงาน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 687.67 KB