ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านการบริหารงานทั่วไป

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประจำปีการศึกษา  2555

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วัน/เดือน/ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

เดือนเมษายน 2555

1.  วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณคุณภาพและสภาพของสถานศึกษา

2.  วางแผน ออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการบางส่วนงานภายในสถานศึกษา

3.  จัดทำคำสั่งการบริหารภายในสถานศึกษา

4.  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี

5.  วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

6.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

7.  วางแผนงานทุกงาน

ฝ่ายบริหาร

พฤษภาคม  2555

ประชุมครูเตรียมการเปิดภาคเรียน

ครูทุกคน

พฤษภาคม  2555

ประชุมงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

พฤษภาคม  2555

จัดทำคำสั่งมอบหมายครูรับผิดชอบพื้นที่

งานอาคารสถานที่

 9 - 11 พฤษภาคม  2555

เข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ม.1

ครูทุกคน

14   พฤษภาคม  2555

1.       ปฐมนิเทศนักเรียน

2.       มอบตัวนักเรียน

ครูทุกคน

15  พฤษภาคม  2555

เปิดภาคเรียนที่ 1/2555,จัดบรรยากาศชั้นเรียน,ห้องพักครู,อาคารเรียนครั้งที่ 2

ครูทุกคน

19  พฤษภาคม  2555

ประชุมย่อยงานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

22  พฤษภาคม  2555

ประชุมผู้ปกครอง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

23  พฤษภาคม  2555

ประชุมย่อยงานปกครอง

งานปกครอง

24  พฤษภาคม  2555

ประชุมย่อยงานธุรการ

งานธุรการ

25  พฤษภาคม  2555

ประชุมย่อยงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

งานอาคารสถานที่

30  พฤษภาคม  2555

สำรวจอาคาร สถานที่

งานอาคารสถานที่

  1 - 17  มิถุนายน  2555

จัดทำข้อมูลรายบุคคล

ครูทุกคน

  1 - 17  มิถุนายน  2555

คัดกรองนักเรียน

ครูประจำชั้น

  3  มิถุนายน  2555

จัดบรรยากาศห้องพักครู,อาคารเรียน ครั้งที่ 2

ครูทุกคน

  6  มิถุนายน  2555

ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน

ครูทุกคน

  6  มิถุนายน  2555

เสนอแผนการพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

งานอาคารสถานที่

  6  มิถุนายน  2555

เสนอแผนงานเครือข่ายการศึกษา

งานเครือข่ายการศึกษา

  6  มิถุนายน  2555

เสนอแผนการทัศนศึกษา

งานทัศนศึกษา

  6  มิถุนายน  2555

เสนอแผนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานดูแลช่วยเหลือฯ

  7  มิถุนายน  2555

จัดครูเยี่ยมบ้านนักเรียน

งานดูแลช่วยเหลือฯ

  7  มิถุนายน  2555

เสนอแผนงานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

  7  มิถุนายน  2555

เสนอแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ,สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งานสารสนเทศ

  7  มิถุนายน  2555

เสนอแผนงานโภชนาการ

งานโภชนาการ

  7  มิถุนายน  2555

เสนอแผนงานพยาบาลและอนามัย

งานพยาบาลและอนามัย

  7  มิถุนายน  2555

กิจกรรมวันไหว้ครู

ครูทุกคน

  8  มิถุนายน  2555

ประชุมงานสภานักเรียน

งานสภานักเรียน

  10  มิถุนายน  2555

สรุปยอดนักเรียน  ณ  10  มิ.ย. 55

ครูนุชนารถ

  10  มิถุนายน  2555 เป็นต้นไป

ทุกงานดำเนินงานตามแผนที่เสนอ

ครูทุกคน

  10  มิถุนายน  2555

นิเทศ ติดตามทุกงานตามแผนที่เสนอ

ฝ่ายบริหาร

 18  มิถุนายน  2555

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร

  20  มิถุนายน  2555

ส่งบัญชีเรียกชื่อ

ครูประจำชั้น

  25  มิถุนายน  2555

ส่งบันทึกการประชุมของทุกฝ่ายทุกกิจกรรม

ทุกฝ่าย

  26  มิถุนายน  2555

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.43 KB
ปฏิทินการปฏิบัติงานครูุ ประจำปีการศึกษา 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.99 KB