ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผู้จัดการสถานศึกษา

พ.ต.ท.เจริญ บุราณรมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววาสนา ชื่นมะดัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา