ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งทิพย์ แว่นจันลา
ครูสอนวิชาภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสาวิตรี ชิวรัมย์
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนวลจิรา บุญเลิศ
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ส.ต.ท.หญิงภัทร์สุดา บรรดาศักดิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3