ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งทิพย์ แว่นจันลา
ครูสอนวิชาภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสาวิตรี ชิวรัมย์
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนวลจิรา บุญเลิศ