ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งทิพย์ แว่นจันลา
ครูสอนวิชาภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสาวิตรี ชิวรัมย์
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนวลจิรา บุญเลิศ
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1