ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชาย เสงี่ยมจิตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรนภา มูลนอก
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชัยณรงค์ ประยงค์เพ็ชร
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3