ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชาย เสงี่ยมจิตร์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยณรงณ์ ประยงค์เพ็ชร
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวโยษิตา แสงอาจ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2