ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

พ.ต.ท.เจริญ บุราณรมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวาสนา ชื่นมะดัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมชาย เสงี่ยมจิตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวีระพงษ์ สุระเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธนพร พิสูจน์
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายประสิทธิ์ อาจปาสา
ครูสอนวิชาการงานฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุวิญชา นาศรี
ครูสอนวิชาการงานฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุทธิศักดิ์ แสงเหลา
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรุ่งทิพย์ แว่นจันลา
ครูสอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวราวดี ดอนโบม
ครูสอนวิชาการงานฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางลำไพร นาคสุข
ครูสอนวิชาการงานฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนิภาพร ทองนอก
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวน้ำฝน ธรรมวิเศษ
ครูสอนวิชางานช่างฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3