ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุทธิศักดิ์ แสงเหลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวนันท์ แสวง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ชีวะ)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายกชชนันธิภาคย์ ชูเจริญ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ฟิสิกส์)

นางสาวภรณ์มน วงศ์หงษ์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ทั่วไป)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

จ.ส.ต.สุธิษา ทองนอก

จ.ส.ต.ศุภชัย พันธ์ผา

ส.ต.อ.ปิยวรรณ การสนธิ์

ส.ต.ต.อดิศักดิ์ เบ้านอก