ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภรณ์ภิมน วงศ์หงษ์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอิทธิชัย ชัยสนาม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ฟิสิกส์)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุวนันท์ แสวง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ชีววิทยา)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ด.ต.หญิงสุธิษา ทองนอก
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ทั่วไป)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

จ.ส.ต.หญิงปิยวรรณ การสนธิ์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ทั่วไป)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ส.ต.อ.อดิศักดิ์ เบ้านอก
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(เคมี)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวราวดี ดอนโบม
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ส.ต.ท.หญิงกัญญา สุเสนา
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิมานมาศ จันทรศรี
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3