ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภรณ์มน วงศ์หงษ์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ทั่วไป)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอิทธิชัย ชัยสนาม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ฟิสิกส์)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุวนันท์ แสวง
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ชีวะ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

จ.ส.อ.ญิงสุธิษา ทองนอก
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ทั่วไป)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

จ.ส.ต.หญิงปิยวรรณ การสนธิ์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(ทั่วไป)

ส.ต.อ.อดิศักดิ์ เบ้านอก
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาตร์(เคมี)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวราวดี ดอนโบม
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ส.ต.ท.หญิงกัญญา สุเสนา
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นายวันเฉลิม ทองอ้น
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3