ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธนพร พิสูจน์
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองคำ
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ส.ต.ต.นิภาพร ทองนอก
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2