ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธนพร พิสูจน์
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองคำ