ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอุสาห์ สลุงอยู่
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ