ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทักษิณ วรรณอุดม
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ