ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติชัย เจริญเมือง
ครูสอนวิชาศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสฎฐวุฒิ ลีทอง
ครู