ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติชัย เจริญเมือง
ครูสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ