ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวิญชา นาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสิทธิ์ อาจปาสา
ครูสอนวิชาเกษตร (งานปศุสัตว์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวราวดี ดอนโบม
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลำไพร นาคสุข
ครูสอนวิชาเกษตร (งานเกษตร)

นายสุทัศน์ พรทอง
ครูสอนวิชางานช่างฯ

นายวันเฉลิม ทองอ้น
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนวรัตน์ ยิ่งนอก
ครูผู้สอนวิชาเกษตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3