ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุวิญชา นาศรี
ครูสอนวิชางานเกษตร(เพาะพันธุ์ปลา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายประสิทธิ์ อาจปาสา
ครูสอนวิชาเกษตร (งานปศุสัตว์)

นางลำไพร นาคสุข
ครูสอนวิชาเกษตร (แปรรูป)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ ร.ต วัชระ สุขเกษม
ครูสอนวิชางานช่างฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนวรัตน์ ยิ่งนอก
ครูผู้สอนวิชาเกษตร (ไม้ผล)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ด.ต.ศุภชัย ผันผา
ครูผู้สอนวิชาเกษตร (พืชผัก)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3