ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุวิญชา นาศรี
ครูสอนวิชางานเกษตร(เพาะพันธุ์ปลา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประสิทธิ์ อาจปาสา
ครูสอนวิชาเกษตร (งานปศุสัตว์)

นางลำไพร นาคสุข
ครูสอนวิชาเกษตร (แปรรูป)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวน้ำฝน ธรรมวิเศษ
ครูสอนวิชางานช่างฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนวรัตน์ ยิ่งนอก
ครูผู้สอนวิชาเกษตร (ไม้ผล)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

จ.ส.อ.ศุภชัย ผันผา
ครูผู้สอนวิชาเกษตร (พืชผัก)