ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระพงษ์ สุระเสน
ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยาณี หาญธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเมธาวี ดวงประทุม